List of Founder Talks Contributors.

A

B

  • Bhavin Patel

D

G

K

  • Kumaresh Das

L

  • Lovisha Makhija

N

  • Nidhi Jain

M

P

  • Pradeep Sihag

R

  • Raushan Kumar
  • Robin Chhabra

S

V

  • Vidya Bhushan
  • Vikram Duhan

Add your name to the list just by sending your profile at info@foundertalks.pro or Submit your profile here.